ޚަބަރު

އޭދަފުށީގެ “ގޯލްޑަން ޝެފް”

އޭދަފުށީގެ
އެއީ މީގެ ފަންސަވީހަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ރިސޯޓެއްގެ ބަދިގޭގައި ތަށި ދޮންނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަވަދިނެތި އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. ދާހިތްލާ ފޯވެގެން ހުރި ހާލުގަ...

1400 ކުދިންގެ “މަންމަ”

1400 ކުދިންގެ
ސިއްހީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ ހިދުމަތެއް ނެތް ޒަމާނެއް މުޅި ރާއްޖޭގައި ވެސް ދިޔަ އެވެ. އޭރު ރަށްރަށުގައި ސިއްހީ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ދިޔައީ ރަށުގައި އަމިއްލަ މީސްމ...