ޚަބަރު

އޭދަފުށީ ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޭދަފުށީ  ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބެލުމަށާއި ޓީމަށް ހ...

ބިންހިއްކަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުގައި އޭދަފުއްޓެއް ނެތް؟!

ބިންހިއްކަން އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުގައި އޭދަފުއްޓެއް ނެތް؟!
ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއް ބިން ހިއްކަން ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކުރި ލިސްޓުން އޭދަފުށި އުނި...

މިއަހަރު އޭދަފުށިން ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި

މިއަހަރު އޭދަފުށިން ބިން ހިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާކަން ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފި
ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިއަހަރު އޭދަފުއްޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ހަ ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައި އެކަން ހާމަކޮށްފި އެވެ. އެއްފަސް...

“ދިރާސީ އަހަރުފެށޭދުވަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާނީ ގައުމީ ހެދުމެއްގައި”

މިއަހަރުގެ ގައުމީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސީ އަހަރުފެށޭދުވަހު ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ދަރިވަރުން ގައުމީ ހެދުމުގައި ސްކޫލަށް އަންނަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖ...

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ

އޭދަފުށީގައި ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް މިއަހަރު ހަދާނެ: މިނިސްޓަރ
އޭދަފުށީގައި މިއަހަރުތެރޭ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑީއަމެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓް...

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް

ބިން ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ވިލާ ކޮލެޖާއެކު ސޮއިކުރެވޭނޭ: ކައުންސިލް
  ރަށުގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި ރަށުގައި ތިބެގެން މަތީ ތައުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި އޭދަފުށީ ކައުންސިލުން ވިލާ ކޮލެޖާއި ގުޅިގެން...