ޚަބަރު

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!

ދިރާގު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ ބްރޯޑްބޭންޑް ރާއްޖޭގެ 75 ޕަސެންޓް ގޭބިސީތަކަށް!
ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުވާސަލާތީ އަދި ޑިޖިޓަލް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ދިރާގުން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހައިސްޕީޑް ފައިބަ އިންޓަނެޓް މުޅި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ...

އޭދަފުށީގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރު!

އޭދަފުށީގެ ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރު!
އޭދަފުށީގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިފައި އޮންނަތާ 4 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެއެވެ. މިކަމާބެހޭ އެއްވެސް ނޯޓިސްއެއް މިރަށު އިންޖީނުގެއިން މިހ...

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ‘ފެތުން ތަރިން’ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ‘ފެތުން ތަރިން’ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އާއި ސްވިމިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފަތަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމ...