ޚަބަރު

ދިރާގުން ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް ތައާރަފުކުރަނީ

ދިރާގުން ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް  ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް ތައާރަފުކުރަނީ
ދިރާގުން ‘ސްމާޓްބީންސް އިންކް’ އާއި ލިއާ އިންކް ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓާލިޓީ ދާއިރާއަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ކޮންޓެކްޓްލެސް ޑިޖިޓަލް ވޮއިސް އެސިސްޓެންޓް...

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ޕާކެއް ހަދައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ޕާކެއް ހަދައިފި
ބީއެމްއެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހއ. ކެލާ ސްކޫލް ކުރިމަތީގައި ބެލެނިވެރިން މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބޭނެ ހިތް ފަސޭހަ މައިޒާނަކާއި ބައިސްކަލްތައް ޕާކު ކުރުމަށް ހާއްސަ ޖާގައ...

ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑަލްތަކުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭނެ!

ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑަލްތަކުގައި މިހާރު ޓިކްޓޮކް ހިމެނޭނެ!
ދިރާގު މޯބައިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ސްޓްރީމިންގ ބަންޑަލްސް އިން މިހާރު ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރު ސޯޝަލް މީޑިއާ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމަށް ވާ “ޓިކްޓޮކް...

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުން މިހާރު މިސްޑް ކޯލް ދެވޭނެ

ކްރެޑިޓް ނެތަސް އުރީދޫ ނަންބަރުތަކުން މިހާރު މިސްޑް ކޯލް ދެވޭނެ
އުރީދޫ ޕްރިޕެއިޑް އަދި މިކްސް ޕެކޭޖް ކަސްޓަމަރުނަށް ކްރެޑިޓް ނެތަސް ކޮންމެ ނެޓްވޯކެއްގެ ނަންބަރަކަށްވެސް މިސްޑް ކޯލް ދެވޭ ހިދުމަތެއް އުރީދޫ އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ...

ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އަޅަން އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ބޭރަށް ނުކުންނަ ނަމަ މާސްކް އަޅަން އަނެއްކާވެސް އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހޯމް ކަރަންޓީނުގެ ގޮތުގައި އޭދަފުއްޓަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މިހާރު ދުވަހެއް ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންދާތީ، ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގ...

މީރާގެ ބޯޑަށް މުމްތާޒު

މީރާގެ ބޯޑަށް މުމްތާޒު
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ބޯޑަށް ބ. އޭދަފުށީ ސައްކެޔޮގޭ، މުމްތާޒު އަބްދުއްރަޝީދު ހިމެނޭގޮތަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ. މުމްތާޒް އަބްދު...

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

ދިރާގު ބިޒް ފައިބާ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!
ދިރާގުން އެކުންފުނީގެ ބިޒް ފައިބަރ ބްރޯޑްބޭންޑް ޕެކޭޖްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފިއެވެ. ދިރާގުން ބުނިގޮތުގައި މިއައި ބަދަލުތަކާއެކު މިހާރު ކުދި އަދި މެދު ފަނ...