ކުޅިވަރު

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް

ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް، ވެލާ ސްޕޯޓްސް، ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ސެމީ އަށް
ޖޭ ޕޯޓްރެއިޓްސް ތްރީ އޮން ތްރީ ސޮކަ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފެއިމްސް ޔުނައިޓެޑް އާއި ވެލާ ސްޕޯޓްސް އާއި އެފްސީ ހަބޭސް އަދި ދަ ބްލޫސް ރޭ ހޯދައ...