ކުޅިވަރު

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޗް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި

އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޗް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި
އޭދަފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިދިޔައަހަރު ބާއްވަން ފެށި އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް މިއަހަރުވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. އޭދަފުށީގައި ހުންނަ ސަރުކާ...

އޭދަފުށީ ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ

އޭދަފުށީ  ޒުވާން ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށް ޒުވާނުން މާލެދިއުމަށް ތައްޔާރުވަނީ
  އެފްއޭއެމް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާ ދެކޮޅަށް އޭދަފުށީ ޓީމު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބެލުމަށާއި ޓީމަށް ހ...